Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN&PTNT (Ảnh: BT)

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN&PTNT. (Ảnh: BT)

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị

Theo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), qua 5 năm (2016-2021) triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ tích cực học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương phâm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Bộ, nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc và nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.

Cùng với đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt của các cấp ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc đã triển khai việc học tập chuyên đề hằng năm với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: chuyên đề 2017 “xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, toàn thể cán bộ, đảng viên ở các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ đã nghiêm túc cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lấy việc ký cam kết và kế hoạch học tập, làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân cuối năm.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quản lý tốt cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống. Chủ động nắm bắt diễn biến, tư tưởng, dư luận, định hướng dư luận, thông tin, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Bộ.

Thông qua việc thực hiện, các cấp ủy viên các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ hơn ý thức trách nhiệm trong việc thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ việc học tập và làm theo là từ những việc làm cụ thể, hằng ngày. Đồng thời, nêu gương trong tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết thêm, trong thời gian triển khai Chỉ thị, hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Trong đó, đã có 25 tập thể, 33 cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen, 6 tập thể, 3 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen; Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen cho 50 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2021.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với công tác xây dựng Đảng

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới.

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò và nhận thức đẩy đủ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác.

Thứ hai, cần tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của các đoàn thể.

Thứ tư, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ, ngành đối với Đảng; xây dựng sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị.

Nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và tập trung.

Trong đó, tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đến từng chi bộ. Rà soát, bổ sung, ban hành mới chuẩn mực đạo đức; gắn việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đảm bảo tính phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đi cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; gắn việc tuyên truyền với các hoạt động biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, nhân rộng, phát huy được nhân tố tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt là việc gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các quy định nêu gương của Đảng đối với cán bộ, đảng viên./.


Phản hồi

Các tin khác