Tổng cục Thuế lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và công tác đoàn thể

Trong quý II/2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác dân vận (Ảnh: M.P)

Cụ thể, trong quý I/2021, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, nội quy cơ quan gắn với quy định văn hóa nơi công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Thuế trong hệ thống; Duy trì chế độ họp cơ quan theo định kỳ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đóng góp ý kiến để xây dựng các quy chế, thể hiện tinh thần lắng nghe nhằm cải tiến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó, góp phần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Kết luận 43-KT/TW ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

Ngoài việc triển khai công tác vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm tốt công tác dân vận tại cơ quan Tổng cục Thuế, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục cũng đã tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính, Chính phủ huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở coi trọng, quan tâm lãnh đạo công tác thuế. Cùng với đó, gắn kết với cấp uỷ, lãnh đạo các Cục Thuế để phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác dân vận đối với mọi người dân và người nộp thuế. Mặt khác, ngành Thuế đã tích cực đẩy mạnh công cuộc cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thuế; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đi đôi với việc cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành...

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn 06-HD/BCĐTW ngày 10/01/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng đoàn hội, chỉ đạo Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức đợt vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động ở các đơn vị thuộc và trực thuộc ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương cơ bản cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quý II/2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục chú trọng công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ về công tác dân vận, đặc biệt công tác dân vận chính quyền 2021. Cùng với đó, lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của từng tổ chức; việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào trào thi đua; công tác quản lý, giáo dục đoàn viên, hội viên./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất