Quảng Bình: Nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra ngày 12/1.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021. Theo đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chủ trương, quy định của Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng về xây dựng Đảng. Trước mắt là tham mưu chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành việc lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử.

12

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Ảnh:Hiền Chi

Các cấp ủy đảng cần triển khai xây dựng Đề án tổng thể về kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Trong sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực và trách nhiệm. Đồng thời, tiếp tục làm tốt việc sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ sở.

Cấp ủy các cấp cần tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức theo hướng “vừa hồng, vừa chuyên; trong sáng; gương mẫu; khiêm tốn; chân thành; cầu thị; nói đi đôi với làm và nói không với tiêu cực”, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. 

Năm 2020, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực, quyết tâm cao, có nhiều giải pháp mới, cách làm hay để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, bố trí, bổ nhiệm kịp thời, đáp ứng nhu cầu công tác cán bộ các địa phương, đơn vị; tham mưu chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng biên chế theo lộ trình tinh giản biên chế; sắp xếp, bố trí cán bộ trước và sau đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo kế hoạch.Cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã triển khai xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên được chú trọng; trong đó, tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chú ý tính toàn diện, điển hình. 

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất