Sơn La đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử

Theo quy định tiêu chuẩn chung của đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, người ứng cử đại biểu HĐND phải đảm bảo các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Điều 7, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 23/1/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có quốc tịch Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Thanh Huyền).

Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết việc ấn định số đơn vị

bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị

bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Thanh Huyền).

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã hướng dẫn các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến 11/3/2021.

Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Thông báo số 12/TB-UBBC ngày 17/2/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La. Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất vào 17 giờ, ngày 14/3/2021.

Liên quan đến công tác bầu cử, ngày 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND tỉnh Sơn La được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau: Số đơn vị bầu cử là 17, số lượng đại biểu được bầu là 65 đại biểu.

Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định; chủ động, bám sát thời gian, lịch trình của Hội đồng bầu cử Quốc gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; tiếp tục thực hiện công tác nhân sự, chú trọng rà soát tiêu chuẩn người ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất