Bình Dương đạt được nhiều kết quả toàn diện
Mô hình điều hành hệ thống ánh sáng thông minh.

Mô hình điều hành hệ thống ánh sáng thông minh.

Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bình Dương và các nghị quyết, chủ trương của Trung ương đạt được kết quả khá toàn diện. Các chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết (16/18) chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm (Nghị quyết: 8,3%/năm). Cơ cấu kinh tế năm 2020 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% - 22,78% - 2,51% - 8,18%. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ đô la Mỹ.

Các khu công nghiệp không ngừng hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng kết nối và gắn liền với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 789,91 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4%.Trung bình hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 46.500 lao. Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 1%.

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị tiếp tục có những chuyển biến khá rõ nét. Công nghiệp phát triển đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực của nền kinh tế. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các chiến lược hướng tới xây dựng thành phố thông minh được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và bước đầu đạt một số hiệu quả. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiềm lực và khả năng cạnh tranh, thương hiệu của tỉnh được nâng lên rõ rệt, Bình Dương đang thuộc nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các chính sách, giải pháp về nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn, khu vực trọng điểm; luôn kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế, xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Mở rộng đối ngoại, tranh thủ hội nhập phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh một cách bền vững

Công tác đối ngoại luôn được Tỉnh ủy quan tâm triển khai tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, đối tác trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết vùng, hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vị thế và uy tín của tỉnh tiếp tục được nâng cao tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng. Tỉnh đã đón tiếp nhiều đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc tại địa phương; đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn, đặc biệt là tổ chức thành công các hội nghị của Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis năm 2018 và năm 2019. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương và đa phương; thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 10 địa phương nước ngoài; là thành viên chính thức của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA); Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương là thành viên chính thức của Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA). Công tác lãnh sự, quản lý đoàn ra đoàn vào và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phối hợp xử lý các hoạt động liên quan đến người nước ngoài được thực hiện đảm bảo theo quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chủ trương quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ phát triển thêm 100 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số tổ chức đảng hiện nay là 579 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 61 chi, đảng bộ cơ sở, 42 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác phát triển đảng viên luôn được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, trong đó đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình về phát triển đảng viên, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 10.269 đảng viên mới, đạt 108,09% so với chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 48.531 đảng viên, chiếm tỷ lệ 1,89% so với dân số toàn tỉnh. Phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, kết nạp mới 555 đảng viên, đạt 138,75% so với chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 2.479 đảng viên.

Bản lĩnh chính trị của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng mạnh mẽ, thể hiện rõ sự vững vàng, kiên định, không dao động trước những vấn đề khó khăn, phức tạp. Đội ngũ cấp ủy viên các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng, trẻ hoá và chuẩn hoá; chú trọng công tác quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên.

Dân chủ trong Đảng tiếp tục được mở rộng, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Có nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp tục được quan tâm. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện nghiêm. Công tác bảo vệ nền tảng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng đặc biệt, coi trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng trong cán bộ, đảng viên.

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai nghiêm túc theo hướng từng bước tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế. Hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Công tác cải cách tư pháp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo quy định. Công tác đối thoại với người dân đã được các cấp chính quyền, các ngành quan tâm, thực hiện đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo khi xem xét, giải quyết các vụ việc. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện và ngày càng đi vào nền nếp, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên.

Công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phát huy hiệu quả, sức mạnh của khối.

Trong nhiệm kỳ qua, các chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo./.

Phản hồi

Các tin khác