Nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Ngày 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) TP Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định ý chí của toàn Đảng bộ Khối, phát huy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN TP lần thứ II đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hoàn thành 11/14 chỉ tiêu

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DN thành phố lần thứ 1, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để giúp các DN vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, đã có 11/14 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đề ra là: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là kết quả đáng khích lệ, nhất là trong điều kiện đối với một Đảng bộ mới thành lập và còn “non trẻ” như Đảng bộ Khối doanh nghiệp TP. 

Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các DN thực hiện nghiêm các quy định trong sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc nâng cao công tác quản trị DN, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. Doanh thu của 17 DN thuộc Đảng bộ Khối tăng bình quân 13,4% năm, đóng góp ngân sách trên 600 tỷ đồng/năm. Thu nhập của người lao động tăng 5,6% năm, đạt bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các DN Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của DN nhà nước. Chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tiết giảm chi phí; chủ động, mạnh dạn mở rộng, tìm kiếm thị trường; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết của cấp ủy đảng đơn vị đề ra. Quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, có tài, có đức và có trách nhiệm với xã hội; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác an sinh xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo các DN thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng người lao động tham gia, đình công, lãn công. Đặc biệt, trong tình hình đại dịch diễn biến phức tạp, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các DN tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và thực nghiêm Bộ Chỉ số rủi ro lây nhiễm đối với DN, góp phần vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng vững mạnh được tập trung thực hiện hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng với việc tổ chức 154 lớp học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng cho 9.700 lượt cán bộ chủ chốt, đảng viên tham gia, và cử 314 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 312 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 89,14% Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt trên 75%, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm từ 13 đến 16% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đảng bộ Khối đã quán triệt thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Trong đó, điểm nhấn là đã tổ chức 14 Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 1374; tổ chức cho 100% đảng viên thực hiện tốt “Sổ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai các tài liệu tham khảo đặc biệt về nhận thức và phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tài liệu “góp phần ngăn chặn các hiện tượng suy thoái và đấu tranh chống các quan điểm sai trái” cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, đã  tổ chức kiểm tra, giám sát 241 tổ chức cơ sở Đảng và 109 đảng viên. Qua đó, đã tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp. Việc xử lý vi phạm được thực hiện kịp thời, đúng mức đã có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, giúp cấp ủy phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp; Quan tâm đến công tác dân vận, thi đua “dân vận khéo”, qua đó đã tuyên dương 86 tập thể và 137 cá nhân điển hình, trong đó, chỉ riêng lĩnh vực kinh tế có 20 tập thể và 89 cá nhân được tuyên dương.

Song song đó,  thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào Xây dựng nông thôn mới, phong trào Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc và các phong trào xã hội, từ thiện chăm lo cho cộng đồng: xét duyệt và trợ cấp cho 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1 tỷ đồng, giúp cho công nhân, người lao động vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối DN  TP đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh vì sự phát triển của DN, nâng cao văn hóa DN , bảo vệ môi trường và đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cụ thể: Phấn đấu đạt được 12 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó gồm 3 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Phấn đấu 100% DN bảo toàn, phát triển vốn; 100% DN  sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; phấn đấu nộp ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu TP giao hoặc đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; phấn đấu thu nhập của người lao động trong DN  tăng bình quân từ 5% /năm. 6 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng: phấn đấu hàng năm 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 350 đảng viên mới; 100% đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng trực thuộc về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm sau các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính trong Đảng...

Thay đổi phương thức lãnh đạo theo hướng linh hoạt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Khối DN TP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục là: lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh chưa tạo được sự đột phá; nộp ngân sách hằng năm thiếu ổn định và chưa đạt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân hằng năm của người lao động tăng chậm, hầu hết mức tăng thấp hơn 5%/năm; công tác phát triển đảng viên mới không đạt chỉ tiêu Nghị quyết; vẫn còn xảy ra trường hợp một số đảng viên đi nước ngoài nhưng chậm báo cáo với cấp ủy quản lý; hoạt động đoàn thể chưa mạnh, chưa nắm sát tình hình, đời sống, tâm tư của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị, các DN thuộc Đảng bộ Khối DN thành cần nhạy bén nắm bắt các khó khăn của DN, thay đổi phương thức lãnh đạo theo hướng linh hoạt, tùy theo tình hình diễn biến của dịch để xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất, đặc biệt là phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình và sự biến động của thị trường để xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh ứng phó với các tình huống có thể diễn ra cho từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần phải xác định tâm thế chủ động để lãnh đạo, chỉ đạo DN  biết “biến nguy thành cơ”, phát huy tính nhạy bén, sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trong thách thức, giúp doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị “đỗ gãy” trong trạng thái bình thường mới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa sau đại dịch với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt sau:

Thứ nhất, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng tại DN để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của DN, nhất là trong việc “lèo lái con thuyền DN” đủ sức vượt qua khó khăn trong điều kiện hiện nay. Trước mắt là tái cấu trúc và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh các DN trực thuộc có doanh thu. Đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại DN nhà nước, tăng cường liên kết hợp tác và tranh thủ tối đa những cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu để các DN không phụ thuộc vào một đối tác, một thị trường nhất định trong sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để DN chủ động, tích cực hơn nữa trong đổi mới quản lý, quản trị DN, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể...  

TP sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để các DN của chúng ta tham gia hiệu quả Chương trình kích cầu đầu tư, cũng như gói hỗ trợ DN  thứ hai (đang chuẩn bị ban hành) để DN  ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phát triển sau dịch bệnh.

Thứ hai, Đảng bộ cần tổng kết, đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật; những khó khăn, vướng mắc cần phải được báo cáo kịp thời để xin chủ trương thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của DN sau cổ phần hóa, đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa DN. Ngoài ra, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực liên quan cổ phần hóa, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt các DN phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hết mình vì công việc. Trong đó, kỹ năng quản lý điều hành và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của DN trong tình hình mới. Đặc biệt, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thứ tư, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nhất là tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Cấp ủy và trong toàn Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, tập hợp cán bộ, đảng viên, người lao động cùng chung tay, góp sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy để phù hợp tình hình tổ chức Đảng trong DN và gắn sát với nhiệm vụ chính trị của từng DN. Cùng với đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu DN nhà nước, DN có vốn nhà nước chi phối trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của DN; đồng thời làm rõ trách nhiệm  của Cấp ủy, Bí thư Cấp ủy khi để xảy ra thua lỗ hoặc vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ sáu, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị trong DN gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động, tạo môi trường làm việc tốt nhất để người lao động gắn bó lâu dài với DN. Đảm bảo an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, không để xảy ra tai nạn lao động, đình công, lãn công. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động và phòng, chống dịch bệnh.

Đại hội bế mạc vào ngày mai (28/8)./.

Phản hồi

Các tin khác