Nghệ An: Triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 17/10 vừa qua (Nguồn ảnh: baonghean.vn)

Đó là một trong những mục tiêu được nêu tại Kế hoạch số 04-KH/TU do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025.

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết. Đồng thời, gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Đối với cấp tỉnh, xây dựng chương trình hành động, cấp huyện (tương đương) và cấp cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội và chương trình hành động của tỉnh. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của địa phương, đơn vị mình.

Cụ thể, quán triệt các nội dung của Nghị quyết, trong đó, tập trung vào 2 chuyên đề: Phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025.

Cùng với đó, quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ở cấp tỉnh) thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ở cấp trên cơ sở và cơ sở).

Tại cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Đối với cấp huyện và tương đương, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình. Tại cấp cơ sở, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình.

Kế hoạch nêu rõ, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cần có kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy đảng cơ sở tổ chức giới thiệu và tuyên truyền Nghị quyết cho Đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tập trung vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện. Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng đến các tầng lớp nhân dân./.


Phản hồi

Các tin khác