Bắt đầu đợt giám sát triển khai công tác bầu cử

Theo kế hoạch của UBTVQH, hoạt động giám sát chia thành 3 đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2-3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đợt 1 dự kiến tiến hành từ ngày 10 - 18/3. Nội dung giám sát gồm: việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; việc thành lập Ban bầu cử ĐBQH ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã thành lập Ban bầu cử); về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH; ứng cử đại biểu HĐND các cấp; việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND…

Đợt 2 dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 14/4. Nội dung giám sát gồm: việc thành lập Ban bầu cử ĐBQH ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đợt này cũng giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ…

Giám sát đợt 3 dự kiến được diễn ra từ ngày 2 - 20/5. Nội dung giám sát việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất