Quảng Ninh (Quảng Bình): Làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử
Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thư nhất tại huyên Quảng Ninh

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thư nhất tại huyên Quảng Ninh

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Quảng Ninh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộc khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho sự kiện này luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể trên địa bàn huyện Quảng Ninh chú trọng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 28/1/2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời triển khai công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, quy trình và thời gian theo quy định.

Theo đó, huyện Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử huyện do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; thành lập Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Phạm Trung Đông, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Các xã, thị trấn cũng đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đúng thời gian, số lượng, cơ cấu và đã triển khai các hoạt động bảo đảm theo quy định.

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho toàn thể cán bộ cốt cán trong huyện. Theo đó, các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, của tỉnh và của huyện về công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai quán triệt và được các thành viên thảo luận, thống nhất hướng dẫn thực hiện các bước tiến hành theo quy định; đồng thời phân công trách nhiệm cho các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử từng địa bàn, lĩnh vực. UBMT TQ Việt Nam huyện cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các đồng chí trong Ban Thường trực UBMT TQ Việt Nam huyện và chủ tịch, phó chủ tịch UBMT TQ Việt Nam các xã, thị trấn nhằm quán triệt các văn bản bầu cử, công tác hiệp thương của mặt trận, các thức tổ chức các hội nghị cử tri và việc công tác giám sát bầu cử của mặt trận vv…

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Ban chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử; công tác nghiệp vụ bầu cử; hội nghị hiệp thương, tiếp xúc vận động bầu cử; tham mưu công tác nhân sự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình Nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử vv…

Thực hiện quy trình công tác bầu cử, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức hội nghị gặp mặt các đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Theo đó, trong nhiệm kỳ này, HĐND huyện Quảng Ninh được bầu 30 đại biểu và dự kiến số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện tối thiếu là 57 người. Trong đó, cơ cấu nữ 19 người, chiếm 36,5%; dân tộc thiểu số 2 người, chiến 3,8%; người ngoài Đảng 6 người, chiến 11,5%; dưới 40 tuổi 8 người, chiến 15,4%; tái cử 9 người chiến 17,3%. Thường trực UBMT TQ Việt Nam huyện cũng đã hướng dẫn cụ thể nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự, thủ tục giới thiệu; hồ sơ của người ứng cử phải được cơ quan, đơn vị của người đó có trách nhiệm chuyển đến Ủy ban bầu cử huyện chậm nhất vào ngày 14/3/2021.

Nhìn chung, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, nữ, độ tuổi 

Hiện nay, UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh đang triển khai bước 2 quy trình hiệp thương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện từ Ủy ban bầu cử huyện. Theo kế hoạch, bước 3, hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 18/3/2021.

Bước 4, quy trình hiệp thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) về những người ứng cử tự ứng cử đại biểu HĐND huyện sẽ được tổ chức từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Bước 5 quy trình hiệp thương, UBMT TQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện dự kiến được thực hiện vào ngày 16/4/2021. UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử kể từ ngày công bố danh sách chính thức.

Cũng trong thời gian này, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Quảng Ninh còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ủy ban bầu cử huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia với khí thế của một ngày hội lớn, để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

 Bằng các hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, kết hợp tuyên truyền công tác bầu cử với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chú trọng truyên truyền cổ động trực quan, công tác tuyên truyền bầu cử được chia thành 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 15/1 đến 15/3/2021, tập trung tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các văn bản quy định pháp luật liên quan …Đợt 2 từ ngày 16/3 đến ngày 25/3/2021, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khó I đến khóa XIV. Đặc biệt, trong 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5) tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất; cao điểm là ngày bầu cử tăng cường thông tin, phản ánh không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương và tình hình dư luận xã hội…Đợt 3 từ ngày 24/5 đến ngày 10/6/2021, tập trung thông tin, tuyên truyền kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền thành công của cuộc bầu cử, danh sách những người trúng cử trong nhiệm kỳ mới

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin tưởng rằng việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Quảng Ninh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất