Bộ LĐ-TB&XH triển khai lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Thủ tưởng các đơn vị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại cơ quan, đơn vị; chủ động thông tin những tư tưởng, quan điểm mới có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành trong dự thảo văn kiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện có liên quan quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 của Bộ để kịp thời tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan Thông tin, báo chí thuộc Bộ bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ban cán sự đảng Bộ, lập kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành; tiếp nhận thư, ý kiến góp ý đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành và lập báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân gửi về Ban cán sự đảng Bộ trước ngày 12/11/2020 để tổng hợp chung, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương theo yêu cầu.

Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò và chịu trách trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin, bài, phóng sự liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tuyệt đối không đưa thông tin thiếu định hướng có tính chất xuyên tạc, kích động.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ căn cứ vào tình hình thực tiễn để tham mưu việc tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm khoa học giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đối với phần nội dung có liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH giao Văn phòng Bộ phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền và theo dõi, đôn đốc việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải các ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ban cán sự đảng Bộ./.

Phản hồi

Các tin khác