Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo Đề án nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP
Đồng chí Võ Công Chánh-  Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Võ Công Chánh- Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đồng chí Võ Công Chánh - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, công tác nhân sự tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP đã được Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy là đầu mối trực tiếp tham mưu, phối hợp với các cấp ủy, địa phương, đơn vị để chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và rà soát quy hoạch cán bộ, đảm bảo nhân sự tại Đại hội lần này đạt chất lượng và số lượng theo yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tiến hành làm tốt công tác quy hoạch và rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Song song đó, Ban Tổ chức Thành ủy cũng kết hợp đánh giá cán bộ năm 2019 gắn với kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ để thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố khóa 10; Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và đã trình Trung ương phê duyệt đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

Đồng thời với công tác quy hoạch cán bộ và rà soát quy hoạch cán bộ cũng như kết hợp đánh giá cán bộ năm 2019 gắn với kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ để thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ..., trên cơ sở Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35, Hướng dẫn số 08 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 04 ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; qua kết quả quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện quy trình nhân sự tham gia Thành uỷ khoá 22 đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đặt ra.

Theo đó, công tác nhân sự tại Đại hội XXII Đảng bộ TP (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trực tiếp tham mưu Thành ủy tiến hành thực hiện quy trình giới thiệu 5 bước đối với nhân sự đủ điều kiện tái cử và quy trình 5 bước đối với nhân sự tham gia lần đầu của từng chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố khóa 10; Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.

Để đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, phục vụ nhiệm vụ phát triển TP trong những năm tới, thời gian qua các cấp ủy tại Đà Nẵng đã dành nhiều quan tâm cho công tác cán bộ.

Để đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, phục vụ nhiệm vụ phát triển TP trong những năm tới, thời gian qua các cấp ủy tại Đà Nẵng đã dành nhiều quan tâm cho công tác cán bộ.


Cùng với những nỗ lực trên, theo Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh, để đảm bảo tuân thủ đúng mọi quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác nhân sự mà Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như các hướng dẫn có liên quan của Trung ương chỉ đạo tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sau nhiều lần xem xét, phân tích lại kết quả quy hoạch cán bộ và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ của TP, đã tập trung triển khai xây dựng Đề án nhân sự Đại hội XXII Đảng bộ TP lần này. Đặc biệt, trên cơ sở kết quả thực hiện công tác nhân sự, Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp điều chỉnh một số nội dung về số lượng, nhân sự, thống nhất xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XXII để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Theo đó, Đề án đã đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác cán bộ và các chức danh cán bộ lần này. Trong đó, với cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nêu rõ phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Những người vào cấp ủy nhiệm kỳ này phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với yêu cầu trên, Đề án cũng yêu cầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Việc giới thiệu nhân sự phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Về tiêu chuẩn cấp ủy viên, Đề án nhân sự Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII yêu cầu phải đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong khi đó về số lượng, Đề án trên cho biết: căn cứ Chỉ thị số 35 và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 51 đồng chí để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Theo điểm 1, Điều 16, Quy chế bầu cử trong Đảng quy định: "Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp uỷ triệu tập đại hội chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy có số dư từ 10% - 15%", Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI thống nhất chuẩn bị danh sách 58 đồng chí để trình Đại hội bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (tỷ lệ số dư 13,72%).

Theo đề án nhân sự tại Đại hội XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng, sẽ có 51 đồng chí dược bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới tới đây.

Theo đề án nhân sự tại Đại hội XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng, sẽ có 51 đồng chí dược bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa mới tới đây.

Thông tin thêm các yêu cầu về cơ cấu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Chỉ thị số 35 đặt ra yêu cầu: Cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

“Để thực hiện yêu cầu nêu trên, Ban Chấp thành Đảng bộ thành phố khóa XXI định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII theo hướng phân công nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nhất là những địa bàn, lĩnh vực quan trọng”- đồng chí Võ Công Chánh cho biết và thông tin thêm: Đối với cơ cấu về độ tuổi, Đề án đặt ra tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi, sinh từ tháng 10/1980 trở về sau) phấn đấu từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi: 40% - 50%, còn lại trên 50 tuổi. Trong khi đó, đối với cơ cấu nữ: Đề án đưa ra tỉ lệ phấn đấu đạt từ 15% trở lên cán bộ nữ tham gia cấp ủy.

Từ những chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự kể trên, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng tới đây sẽ thành công như mong đợi./.

Phản hồi

Các tin khác