Điện Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
Đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử. (Ảnh: QL).

Đồng chí Giàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên

tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử. (Ảnh: QL).

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn, ngày 8/12/2020, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện Chỉ thị này, Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền cổ động trực quan, qua các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua tổ chức sinh hoạt chính trị, các diễn đàn thanh niên; tuyên truyền qua hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức Đảng, đoàn thể, đồng thời tuyên truyền qua các tổ chức giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Điện Biên, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND lần này là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Cùng với việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Tiểu ban đã định hướng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế... Tiểu ban cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tại các địa phương.

Được biết, để góp phần vào thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử tập trung vào 8 nội dung cụ thể, gồm: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; Số lượng, cơ cấu đại biểu; Việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…

Bám sát kế hoạch nói trên, đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã và đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng phù hợp, hiệu quả. Trong đó, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua, nhất là 5 năm gần đây.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trong tỉnh góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, vùng có đông đồng bào tôn giáo. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các hình thức tuyên truyền được thực hiện khá đa dạng, phong phú như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cổ động, tổ chức các buổi tọa đàm, các hoạt động tuyên truyền miệng, tập huấn... Nhờ đó đã bảo đảm tuyên truyền kịp thời, rộng khắp, hiệu quả; nội dung tuyên truyền được đưa đến với mọi người dân.

Được biết, theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cả trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Trong đó, cao điểm tuyên truyền được xác định là từ tháng 4-2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ là cơ sở quan trọng để cấp ủy các cấp ở Điện Biên tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngảy bầu cử thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ thành công tốt đẹp; tự tiền đề thuận lợi để đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng tiếp tục đoàn kết đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất