TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Một góc TP. Hồ Chí Minh 

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế TP đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, thể hiện qua cả 3 chỉ số là: đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP tăng liên tục qua các năm (năm 2017 là 36,7%, năm 2018 là 38,1%, năm 2019 là 40%, năm 2020 ước 42%); năng suất lao động bình quân của thành phố cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước (năng suất lao động năm 2016: 229,2 triệu đồng, năm 2017: 248,6 triệu đồng, năm 2018: 266,4 triệu đồng, năm 2019: 283,9 triệu đồng; ước 2020: 307,3 triệu đồng); hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, GRDP đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so với cả nước. Năm 2019 đạt 6.417 USD/người, gấp 2,37 lần cả nước (cả nước là 2.715 USD/người); ước năm 2020 là 6.328 USD/người, gấp 2,34 lần cả nước (cả nước là 2.708).

Đối với Khu Công nghệ cao TP đã phát triển mạnh mẽ, tổng giá trị xuất khẩu 4 năm đạt 46,36 tỷ USD, ước năm 2020 là 17,24 tỷ USD, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của Khu Đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, là nơi cung cấp và nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học và công nghệ, thu hút vốn, công nghệ, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TP Hồ Chí Minh là địa phương phát triển mạnh mẽ về các ngành dịch vụ. Trong thời gian qua, lĩnh vực này đã phát huy hiệu quả vai trò là ngành mũi nhọn, phát triển đúng định hướng, đạt kết quả cao cả về quy mô và năng suất, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,84%, ước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,59%/năm. Đồng thời, giá trị gia tăng dịch vụ chiếm tỷ trọng bình quân 33% toàn ngành, đứng đầu cả nước. Ngành thương mại phát triển theo hướng hiện đại, nhất là thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, các ngành giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh, giữ vững vị trí là một trung tâm lớn của cả nước.
Từ những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI vừa qua đã xác định những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho 5 năm tới. Trong đó có 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 3 Chương trình đột phá, 1 Chương trình trọng điểm phát triển Thành phố, bao quát tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nguồn lực quan trọng, là lợi thế của Thành phố

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm là 8%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%. Thành phố cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố. GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc. Đặc biệt, đến cuối năm 2025, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Thành phố cũng phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Đồng thời, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên…

Để đạt được mục tiêu trên, Thành phố đã đề ra các nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố; bốn chương trình phát triển TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn năm 2030 cùng các đề án, chương trình cụ thể.

Có thể nói, sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa lớn, góp phần đắc lực vào việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra, hiện, các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, phát huy lợi thế của từng địa phương, đơn vị, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Thành phố

Phản hồi

Các tin khác