Khẳng định vị thế của Kiểm toán Nhà nước

Sáng 25/3, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của KTNN tại hội trường Quốc hội.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo tại Quốc hội. (Ảnh: QH)

 Báo cáo do Tổng KTNN trình bày nêu rõ, đối với thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong nhiệm kỳ, với sự quyết tâm cao, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán trên cơ sở thực hiện các giải pháp đột phá về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức kiểm toán; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục về phẩm chất liêm chính, bản lĩnh, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. 

Trong nhiệm kỳ, KTNN đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN, không đề nghị thành lập mới tổ chức cấp vụ theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Đến nay, hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN được tổ chức theo mô hình tập trung thống nhất với chức năng, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, khoa học gồm 32 đơn vị cấp vụ và tương đương. 

Tổng KTNN cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua là thực hiện Kế hoạch kiểm toán (KHKT) với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.

Nhiều giải pháp đổi mới hoạt động KTNN

Thẩm tra Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khẳng định: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự cố gắng, nỗ lực, KTNN đã từng bước khẳng định vị thế là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, là công cụ của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

 Cơ quan thẩm tra đánh giá, KTNN đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và thực hiện Chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Đồng thời, đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thịể thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQHnhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ KTNN cũng như trong hoạt động kiểm toán, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: QH)

Việc xây dựng, quyết định KHKT có nhiều tiến bộ, ngày càng công khai, minh bạch, bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH.KTNN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,lập KHKTdựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu,quan tâm để xác định chi tiết danh mục các đơn vị, dự án được kiểm toán trong KHKT năm,tập trung vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.KTNN đã chủ động, phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra trong quá trình xây dựng và ban hành KHKT,từng bước khắc phục chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của các cơ quan.

KHKT được KTNN triển khai khoa học, hợp lý, cơ bản hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch và bảo đảm thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, UBTVQH. Trong nhiệm kỳ đã có nhiều giải pháp đổi mới hoạt động KTNN như: Hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; đẩy mạnh việc lập KHKT dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu;tổ chức lồng ghép các cuộc kiểm toán tại cùng một đầu mối, đơn vị;thực hiện kiểm toán một số cuộc kiểm toán tại trụ sở KTNN để giảm thiểu ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị được kiểm toán; ứng dụng CNTT và các tiến bộ KHKT vào hoạt động kiểm toán, kết hợp lồng ghép 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động) trong các cuộc kiểm toán, chú trọng đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong sử dụng tài chính công, tài sản công; ưu tiên lựa chọn các chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, đặc biệt là các chuyên đề liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, hiệu quả đầu tư công, nợ công, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, BOT…Trong nhiệm kỳ, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, bằng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản, bằng 2,18 lần nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban đề nghị Kiểm toán Nhà nước lưu ý một số vấn đề như chưa đảm bảo 100% báo cáo tài chính của các Bộ, cơ quan Trung ương và Báo cáo quyết toán các địa phương được kiểm toán thường xuyên hàng năm theo yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính tăng song vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được thực hiện (bình quân đạt 73,6%). Thực hiện kiến nghị liên quan đến hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản còn thấp (136/786 văn bản kiến nghị), thấp hơn so với nhiệm kỳ trước.

Việc công khai Báo cáo kiểm toán cơ bản đã được thực hiện theo quy định, tuy nhiên hiệu quả, tính lan tỏa còn hạn chế; việc tiếp cận, khai thác thông tin, kết quả kiểm toán còn chưa thuận lợi, dễ dàng đối với các đối tượng theo quy định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất