Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Trong phương hướng đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tài chính xác định,

tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng. (Ảnh: M.P)

Trong phương hướng đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, điều hành công việc theo nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ; đề cao vai trò trách nhiệm của thường trực, thường vụ, các cấp ủy Đảng. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy Đảng với Thủ trưởng chuyên môn các cấp, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng, chú trọng xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề. Lựa chọn vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng nâng cao tính khả thi trong ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định cho cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đi đôi với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đồng thời, phát huy vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm những vấn đề có tính nguyên tắc trong Đảng; xác định rõ, cụ thể, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng cấp ủy các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như:

Một là, vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, điều hành ngày càng thể hiện rõ nét; nâng cao chất lượng, hiệu quả đi cơ sở, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đảm bảo thiết thực, không phô trương, hình thức. Thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng; tăng cường cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành của thường trực cấp ủy và của các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng gắn với cơ sở, đề cao vai trò của thường trực, thường vụ cấp ủy, nâng cao năng lực dự báo, đánh giá, nhận định tình hình để đổi mới, ban hành các chủ trương, kế hoạch theo hướng cụ thể, gắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm điểm và đánh giá, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn của đơn vị. Cụ thể hoá nội dung Nghị quyết và các đường lối lớn của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao. Thực hiện tốt Quy định số 126- QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm của toàn thể Đảng bộ.

Phản hồi

Các tin khác