Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Mạng lưới giao thông ngày càng đồng bộ hơn (Ảnh: MPI)

Theo Quyết định, Bộ trưởng giao Vụ Quản lý quy hoạch chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đảm bảo các mục tiêu về an toàn giao thông trong các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đảm bảo các mục tiêu về an toàn giao thông trong các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn liên quan đến các nội dung: đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường bộ cao tốc, đường quốc lộ và các dự án do Trung ương quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt; ưu tiên xây dựng các tuyến liên kết vùng, các điểm kết nối giao thông vận tải, đẩy mạnh xây dựng các nút giao thông khác mức và các nút giao hình xuyến…

Bộ trưởng giao Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn liên quan đến các nội dung: đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường địa phương trọng yếu theo quy hoạch đã được phê duyệt; đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình bảo đảm an toàn giao thông cho các đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương.

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong việc rà soát, sửa đổi các quy định nhằm tạo điều kiện thuận để thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm đủ nguồn kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để thực hiện mục tiêu của Chiến lược./

Phản hồi

Các tin khác