Đảng bộ Bộ Tài chính nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác

Đảng uỷ Bộ Tài chính đã chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên  thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW (Ảnh: P.V)

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

Xác định học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành Tài chính cần xác định rõ mục tiêu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp được tự do sản xuất kinh doanh theo pháp luật, lấy phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng nhất.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm; gắn kết công tác xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy phối hợp cùng chính quyền đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Bộ Tài chính đã thu được những kết quả tích cực và kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo niềm tin đối với việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Đồng bộ các giải pháp trọng tâm

 Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục thưc hiện hiệu quả nhóm giải pháp trọng tâm.

 Cụ thể, xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm”.

Bên cạnh đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy định sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Các cấp ủy căn cứ chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, triển khai việc học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện 4 nội dung đột phá trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác khoa học; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; xây dựng và thực hiện đúng các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải do cấp ủy, ban Tuyên giáo cấp ủy tiến hành chặt chẽ, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của Ban Thường vụ cấp ủy, trực tiếp là Bí thư cấp ủy trong việc triển khai thực hiện kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra đảng viên, người đứng đầu.

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ với phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, chú trọng công tác phát hiện mô hình điển hình, tiêu biểu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Cấp chi bộ cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Ngoài ra, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị các chi bộ phải đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác