Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Bình: Phát huy vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Nhận thức rõ phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề căn cốt, quan trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng, thời gian qua, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Quảng Bình không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; Đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết cấp ủy; Lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các đoàn thể.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Quảng Bình thường xuyên bám sát cơ sở, tập trung giải quyết những việc khó, vấn đề mới nảy sinh; Đề cao trách nhiệm lãnh đạo tập thể, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân; Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị...

Ý nghĩa hơn, bằng những cách làm sáng tạo, phong trào học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác “Dân vận khéo” đã được công nhận và lan tỏa trong toàn Đảng bộ như: “Khéo” trong tuyên truyền Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; “Khéo” trong tuyên truyền thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP và Thông tư số 54/2014/TT-BTC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước… Đặc biệt, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các biểu hiện tiêu cực khác; luôn nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, với nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đã triển khai nhiều đề án, chính sách mới để hiện đại hóa ngành, xây dựng và hình thành Kho bạc Nhà nước điện tử, trở thành 1 trong 5 đơn vị của cả nước thực hiện tốt dịch vụ công. Bên cạnh việc tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, điều tiết chính xác cho ngân sách nhà nước các cấp, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đã chủ động thực hiện tốt việc phối hợp thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại nhằm mở rộng điểm thu, tạo thuận lợi cho người nộp ngân sách nhà nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm trong giai đoạn 2015-2019 đều đạt và vượt dự toán trung ương, địa phương giao (bình quân tốc độ tăng trưởng 10-15%/năm).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ; nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, tạo được sự đồng thuận của khách hàng đến giao dịch…

Bước sang giai đoạn 2020-2025, giai đoạn có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đặt mục tiêu xây dựng đơn vị hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy; gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và hình thành Kho bạc điện tử.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo từ Đảng ủy đến các chi ủy, chi bộ, có biện pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về mọi mặt hoạt động của đảng viên và tổ chức đảng.

Đồng thời, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Quảng Bình cũng sẽ luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Ngành và địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo mọi điều kiện và môi trường mới cho cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời, thực hiện kỷ luật nghiêm minh, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với khách hàng…

Phản hồi

Các tin khác