Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan phấn đấu quyết tâm thành tốt nhiệm vụ chính trị

Ngành Hải quan chủ động cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: M.P)

Cụ thể, ngay từ những tháng đầu năm, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 03/01/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020; Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ ngày 21/02/2020 và Nghị quyết chuyên đề số 1245-NQ/ĐU ngày 20/3/2020 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan về việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Đảng ủy cơ quan cũng phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát, quản lý về hải quan, qua đó kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời áp dụng các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo dòng chảy của hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Qua các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, kết quả thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 30/9/2020 đạt 227.933 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán.

Từ những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tại Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ ngày 21/02/2020 và Nghị quyết chuyên đề số 1245-NQ/ĐU ngày 20/3/2020 về việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Bên cạnh đó,  tăng cường công tác kiểm soát hải quan, các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu lớn, liên quan đến các mặt hàng trọng điểm, để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành; Triển khai quyết liệt Kế hoạch số 4575/KH-TCHQ ngày 15/7/2019 của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm soát ma túy, tiền chất trong ngành Hải quan.

Ngoài ra, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp; Rà soát, thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước và Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020…

Phản hồi

Các tin khác