Đảng ủy EVN dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW
12

Đảng ủy EVN tham dự hội nghị trực tuyến

Nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đã có nội dung tham luận về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW tại Đảng ủy EVN. Theo đó, ngay sau khi nhận được Nghị quyết số 04-NQ/TW, Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn được giao chỉ đạo, theo dõi việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tại đảng bộ/chi bộ được phân công phụ trách. Đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác học tập, quán triệt và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân.

Kết quả, về biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, toàn đảng bộ chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng; phủ nhận thành quả của cách mạng; mơ hồ, hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về khả năng lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Chính phủ. Về biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức, quyền để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình, lợi dụng chi tiêu công, dùng tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

Về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách, nghĩa vụ của người cán bộ, đảng viên.

Về công tác kiện toàn bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung triển khai xây dựng, ban hành đầy đủ văn bản để lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; kịp thời kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Trong công tác cán bộ, căn cứ các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Tập đoàn, qua đó cụ thể hóa, thể chế hóa được các nguyên tắc về công tác cán bộ.

Về công tác đảng viên, nhằm tạo bước chuyển mới về công tác quản lý, phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên. Cấp ủy các cấp đã đề ra các giải pháp quản lý đảng viên phù hợp với thực tiễn tại đơn vị; nắm bắt tình hình đội ngũ đảng viên, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, hàng năm Đảng ủy Tập đoàn ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên, trong đó chú trọng tiêu chí đánh giá đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Hầu hết các tổ chức đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm đều đạt trên 90%.

Phản hồi

Các tin khác