Hải quan Quảng Bình: Học và làm theo Bác

Cán bộ, công chức Cục Hải quan Quảng Bình trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại .
(Ảnh:MP)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ Quảng Bình, Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh và Tổng cục Hải quan, 5 năm qua, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên... Cụ thể, Đảng ủy Cục đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/ĐU ngày 03/02/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chương trình hành động số 137-KH/ĐU ngày 22/02/2017 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan lần thứ IX, X, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã trở thành một nội dung chính trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trong nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy; đưa kết quả học tập và làm theo Bác trở thành tiêu chí để đánh giá, nhận xét, xếp loại, thi đua, hằng tháng, hằng năm đối với đảng viên, công chức, người lao động.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm như phòng chống buôn lậu, ma túy, tiếp xúc, giải quyết thủ tục hải quan cho người dân và doanh nghiệp, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt cho 100% đảng viên, công chức, người lao động các chuyên đề do Đảng ủy cấp trên tổ chức như: “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

Ngoài quán triệt, học tập các chuyên đề do Đảng ủy cấp trên tổ chức, 5 năm qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình luôn chủ động đề xuất, xây dựng và triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị như: “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên”, “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, “Nâng cao hiệu quả công tác kết nạp đảng viên mới”, “Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái”…

Đối với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, Đảng ủy Cục chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào “Đoàn viên công đoàn thi đua làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”…Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, chính quyền, đoàn thể như: Phong trào thi đua hằng năm (mỗi năm 2 đợt), phong trào thi đua nước rút, các phong trào: “Dân vận khéo”, “Cán bộ, công chức, người lao động thi đua gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, “Đoàn viên công đoàn Cục Hải quan thi đua làm theo lời Bác, giai đoạn 2016-2020”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cuộc vận động hiến máu tình nguyện, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

Về công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bên cạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các hình thức như: tuyên truyền lồng ghép với tin bài, phóng sự về hoạt động hải quan trên trang web Cục Hải quan, Báo Hải quan, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh; Tuyên truyền thông qua việc xây dựng, công nhận các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, thông qua khen thưởng, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên, công chức và người lao động Cục Hải quan Quảng Bình.

Nhìn chung, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Cục Hải Quan Quảng Bình đã đi vào nề nếp, lan toả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể, nhất là người đứng đầu đã thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, công chức, người lao động, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Quảng Bình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất