Sơn La: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thu hút đầu tư
đầu tư trên nông nghiệp
Sơn La đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp
(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: HM)

Đẩy mạnh công tác thu hút nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh

Theo UBND tỉnh Sơn La, để cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Triển khai Nghị quyết, Sơn La hướng đến mục tiêu thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế, đem lại giá trị gia tăng cao. Từ đó, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và hiệu quả thu hút đầu tư, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, trong 5 năm (2021-2025), Sơn La đề ra mục tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 120.000 tỷ đồng (bình quân 24.000 tỷ đồng/năm). Trong đó, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách phấn đấu tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm thu hút đầu tư từ 50-60 dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, Sơn La xác định sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Phấn đấu tổng vốn đăng ký vào khu công nghiệp đạt khoảng 6.800 tỷ đồng trong cả giai đoạn, nộp thu ngân sách cả kỳ đạt trên 650 tỷ đồng.

Đồng thời, địa phương phấn đấu xây dựng và hình thành 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc.

 Cùng với đó, Sơn La đề ra mục tiêu thu hút đầu tư phát triển trung tâm thương mại tại các đô thị lớn của tỉnh như: Thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn, huyện Phù Yên. Nghiên cứu thu hút các trung tâm logistic tại các khu vực: cửa khẩu Chiềng Khương và Lóng Sập và tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

 Ngoài ra, địa phương phấn đấu thu hút từ 1-2 dự án đầu tư nước ngoài trong cả giai đoạn.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết  đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, theo UBND tỉnh Sơn La, địa phương sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Từ đây, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh, nắm rõ và thực hiện tốt Nghị quyết.

Đặc biệt, theo UBND tỉnh Sơn La, địa phương sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch, công khai, tin cậy, thực sự hấp dẫn để vận động thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư đến với tỉnh. Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục thu hút đầu tư hàng năm và giai đoạn 2021-2025; giới thiệu, quảng bá các danh mục đầu tư, hình ảnh, môi trường đầu tư tỉnh Sơn La trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Bên cạnh đó, trong chiến lược thu hút đầu tư, Sơn La xác định sẽ thu hút các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy mô tập trung. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng ra xuất khẩu, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao.

Đi cùng với đó, Sơn La sẽ tập trung quy hoạch Khu công nghiệp, cụm công nghiệp có lợi thế trên địa bàn tỉnh ngoài các khu, cụm đã quy hoạch. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Đáng chú ý, để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sơn La xác định rõ cần có các cơ chế, chính sách cụ thể. Trong đó, địa phương sẽ tiếp tục đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với cơ chế, chính sách của Trung ương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ thu hút đầu tư. Rà soát cụ thể các cơ chế, giải pháp phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, xây dựng kế hoạch, xây dựng đề án đảm bảo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng.

Hướng tới các mục tiêu trong triển khai Nghị quyết, UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng thời, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ và nêu cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác