Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ảnh minh họa: TD)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
(Ảnh minh họa: TD)

Phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

“Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động hướng đến việc tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng xác định; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Về mục tiêu tổng quát, toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định,…Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu 100% đảng viên của Đảng bộ Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 100% các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.

Bên cạnh đó, 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm.

Phấn đấu tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ.

Đi cùng với đó, phấn đấu 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tập trung xây dựng Đảng về đạo đức.

Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, chú trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác bồi dưỡng lý luận chính trị hằng năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.

Cấp ủy các cấp chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các vấn đề mới, bức xúc nảy sinh, có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm ngay tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đáng chú ý, cần tích cực, chủ động trong tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Đặc biệt, để phấn đấu đạt được các mục tiêu, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cần nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 Đồng thời, triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường các hoạt động biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương người tốt, việc tốt đi đôi với việc tích cực đấu tranh, tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Mặt khác, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp thiết của việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát huy trách nhiệm của lãnh đạo và cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối trong sáng, tinh thông, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, cần tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng và triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ, đảng viên về dân vận và công tác dân vận của Đảng. Cụ thể hóa các nội dung của công tác dân vận và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Song song với đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, giúp Trung ương Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tích cực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương./.

Phản hồi

Các tin khác