Phú Thọ thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ trao Giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. (Ảnh: TH).

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ trao Giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. (Ảnh: TH).

Tỉnh ủy Phú Thọ xác định, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng, là cơ sở nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng; tạo sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực, như xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội... đúng định hướng. Do đó, hàng năm Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, UBKT các cấp đã thường xuyên quan tâm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát như: Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), ban hành Quy chế phối hợp trong việc nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên...

Bên cạnh đó, việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra cũng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ quan tâm thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Gắn rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Hàng năm, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

Chỉ tính riêng trong năm 2020 vừa qua, UBKT các cấp ở Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng và 48 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 331 tổ chức đảng... Cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 399 đảng viên bằng các hình thức theo thẩm quyền. Năm qua, UBKT các cấp cũng đã tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, nhất là đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tổng số đảng viên bị tố cáo phải giải quyết 16 trường hợp, đã được giải quyết kịp thời theo quy định (trong năm không có đơn tố cáo tổ chức đảng).

Theo đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ, một điểm nổi bật trong tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ tỉnh đó là nhận thức của nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy đã có chuyển biến rõ rệt, đã thấy được tính cấp thiết và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đã đươc thực hiện theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh. Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và kết luận một số vụ việc bức xúc được dư luận báo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm phản ánh, nhất là về đầu tư công, tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, công tác cán bộ, việc chấp hành quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương.

Nhờ vậy, nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và cấp ủy, UBKT có nơi chưa được quan tâm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tính chủ động, phòng ngừa của công tác kiểm tra, giám sát chưa cao. Công tác kiểm tra đối với đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, nhất là UBKT Đảng ủy cơ sở...

Bám sát thực tiễn nói trên, xác định năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, cấp ủy UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ sẽ tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Điều lệ Đại hội XIII của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống; những nơi, những lĩnh vực thường xảy ra vi phạm, như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, mua sắm tái sản công, công tác tổ chức cán bộ… Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

Đồng thời, tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đơn thư liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và hoạt động của hệ thống UBKT các cấp, nhất là cấp cơ sở, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất