Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động thi đua 2021
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: MPI)

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của ngành qua 75 năm xây dựng và phát triển, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021”.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 đồng thời nghiêm túc triển khai hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ngày 10/12/2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng như phong trào thi đua do Bộ trưởng phát động tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2020 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, chủ động sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021 – 2025”.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, toàn ngành sẽ triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định, năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu đạt một số chỉ tiêu thi đua cụ thể gồm: 100% các tập thể, cá nhân đăng ký, ký kết giao ước thi đua; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trên 20% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% các đơn vị đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến”, trong đó có trên 80% các đơn vị đạt danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc”, là cơ sở để bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và Nhà nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2020, năm 2021 này, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ để cùng nhau khẳng định tầm vóc, vị thế và uy tín của ngành Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác