Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Chú trọng giải quyết các đơn thư liên quan tới nông dân, nông thôn

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011, Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 về việc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thanh tra Chính phủ đã quán triệt sâu rộng trong toàn Ngành Thanh tra về chủ trương, chính sách của Đảng; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ngành, của cơ quan.

Đồng thời, yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan gắn với việc triển khai các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Cán bộ Thanh tra Chính phủ cùng Thanh tra tỉnh An Giang tiếp công dân đến trụ sở Tiếp công dân Trung ương gửi khiếu nại. Ảnh: Trần Yên.

Cán bộ Thanh tra Chính phủ cùng Thanh tra tỉnh An Giang tiếp công dân đến trụ sở Tiếp công dân Trung ương gửi khiếu nại. (Ảnh: Trần Yên)

Trong đó, đáng chú ý ,Thanh tra Chính phủ đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua, trong đó yêu cầu Thanh tra các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Hội Nông dân các cấp tập trung  thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo cùng cấp, chú trọng giải quyết các đơn thư liên quan tới nông dân, nông thôn, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài…., làm ảnh hưởng tới công tác xây dựng Nông thôn mới.

Cụ thể, xây dựng, ban hành các văn bản trong phạm vi thẩm quyền hoặc tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân, đến nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho Hội Nông dân là đại diện cho tầng lớp nông dân tham gia vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, trong đó có khu vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội để giải quyết tốt các vụ khiếu kiện liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tiến hành thanh tra đối với các Chương trình mục tiêu nhằm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, phát huy những mặt tích cực để góp phần xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiêu chí để đánh giá thi đua

Trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia vào phong trào thi đua do lãnh đạo bộ, ngành, địa phương phát động... Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua, Thanh tra Chính phủ tiếp tục coi đây là một trong những nội dung được đưa vào trong các Kế hoạch phát động thi đua hàng năm, là một tiêu chí để chấm điểm thi đua, đánh giá thi đua trong những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả./.

 

Phản hồi

Các tin khác