Vĩnh Long tôn vinh các điển hình trong học và làm theo Bác

                                           Trao phần thưởng cho các cá nhân, tập thể tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Chiến)

Hội nghị nhằm đánh giá những việc làm được, những việc làm chưa đạt hiệu quả, nguyên nhân, hạn chế, tìm ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, truớc hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dịp này có 2 tập thể, 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 30 cả nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

Ban sơ khảo cấp tỉnh khen thưởng 5 tác phẩm văn học nghệ thuận đoạt giải B, C, D về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2018 - 2020 và 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ để "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2018-2020./..

Phản hồi

Các tin khác