Vĩnh Phúc: Tập trung cho “đột phá trong công tác cán bộ”
Vĩnh Yên - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: PV)

Phát huy thành tích đạt được, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Tỉnh ủy giao và bản thân ngành tổ chức tỉnh ủy chủ động xây dựng cho mình.

Năm 2020: Chất lượng công tác xây dựng Đảng không ngừng được nâng cao

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, đặc biệt là tham mưu chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Theo đó, trong năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ngành đã kịp thời tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tham mưu khắc phục xong những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 71 của Ban Bí thư Trung ương

Phối hợp tham mưu xây dựng và ban hành nghị quyết về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; quyết liệt thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị

Rà soát, đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kịp thời tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế, trong đó phải kể đến: công tác tham mưu tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ còn nhiều hạn chế từ tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm.

Công tác dự báo, nắm bắt tình hình và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ ở một số đơn vị cấp xã chưa sâu sát dẫn đến một số cán bộ chủ chốt giới thiệu tái cử không được bầu vào cấp ủy. Một số khâu trong công tác chuẩn bị và chỉ đạo đại hội ở một số đảng bộ cơ sở còn lúng túng, bị động. Việc tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên ở một số nơi, nhất là ở cấp cơ sở còn hình thức, chất lượng chưa cao.

Công tác nhận xét đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Công tác đào tạo và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn còn một số hạn chế; đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tiễn.

Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi chưa sâu sát, chưa thực chất, vẫn còn tình trạng nể nang, chạy theo thành tích. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa cao, nội dung, hình thức chưa phong phú; việc sinh hoạt theo chuyên đề còn hạn chế; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình còn chưa cao; tính tiên phong gương mẫu của một số đảng viên chưa cao. Năng lực lãnh đạo của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa cao, chưa kịp thời giải quyết được những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

Công tác kết nạp đảng viên ở nhiều địa phương, đơn vị gặp khó khăn chưa đảm bảo số lượng đề ra. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một vài cấp ủy còn chưa tốt, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, còn có tình trạng vi phạm kỷ luật và phải xử lý.

Công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở một số đơn vị cơ sở nhìn chung chưa chặt chẽ, việc bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm chưa kịp thời.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cuối 2020 (Ảnh: PV)

Đại hội đại biểu lần thứ XVII tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cuối 2020 (Ảnh: PV)

5 bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2020

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đúc rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm qua, gồm có:

Thứ nhất, phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị.. của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Theo dõi, bám sát, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc theo phương châm phòng ngừa ngay từ đầu là chủ yếu. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Thứ tư, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao và có thời gian, lộ trình phù hợp.

Thứ năm, quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp, gắn với việc kịp thời theo dõi, sơ kết, tổng kết, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo có hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Năm 2021, tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sau đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời cũng là  năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với khâu đột phá trong công tác cán bộ.

Phát huy thành tích đạt được, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phấn đấu thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cụ thể:

Một là, tập trung tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ trước và sau bầu cử.

Hai là, kiên quyết, kiên trì tham mưu tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện chủ trương điều chuyển, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Ba là, tập trung tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Tổng kết việc triển khai Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 gắn với sơ kết Chương trình hành động số 49-CT/TU, 54-CT/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 10/8/2018 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, địa phương đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn. Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai tốt Nghị định 107 và 108 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bốn là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số văn bản về công tác cán bộ phù hợp với các quy định của Trung ương và thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục tham mưu đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, trọng tâm là công tác tuyển dụng công chức, viên chức; nhận xét, đánh giá cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tham mưu thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng và triển khai Quy định và Kế hoạch về luân chuyển cán bộ, trong đó quan tâm đến cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ để đảm bảo tính kế thừa và chiến lược. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn để từng bước khắc phục tình trạng đào tạo chạy theo bằng cấp như hiện nay. Đặc biệt, xây dựng Đề án thực hiện đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025.

Năm là, tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Tham mưu tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016-2021. Duy trì tốt hoạt động của các tổ công tác cấp tỉnh và cấp huyện đi dự sinh hoạt chi bộ. Rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng ngay tại cơ sở. Nghiên cứu xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025 để khắc phục tình trạng kết nạp đảng viên không đạt chỉ tiêu kế hoạch như nhiệm kỳ qua.

Sáu là, tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ theo phân cấp. Rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945. Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác nghỉ điều dưỡng; tổ chức thi nâng ngạch; xét nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch; thẩm định quỹ lương; phối hợp thực hiện công tác thăm, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ theo quy định. Tham mưu kế hoạch tổ chức gặp mặt, thăm và tặng quà đối với các đồng chí cán bộ diện chính sách.

Bảy là, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc diễn biến tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện việc thẩm định, thẩm tra tiêu chuẩn cán bộ theo định kỳ, chú trọng khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử... Theo dõi, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Tham mưu giải quyết đơn thư kiến nghị của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

Tám là, đổi mới nội dung, phương thức và phương pháp bình xét các phong trào thi đua. Kịp thời tham mưu khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo thường xuyên, chuyên đề hoặc đột xuất theo quy định. Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết công tác Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Chín là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng kết hợp với tiếp nhận, bổ sung đội ngũ cán bộ mới để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất