Quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống
12

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Thành viên Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trình bày tại Hội nghị (Ảnh: MPI)

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 112-KH/ĐUBKHĐT ngày 26/3/2021 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần thứ 2.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài với sự phát triển của đất nước, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí hành động trong Đảng và đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên. Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021; cần được tổ chức một cách thiết thực hiệu quả, bảo đảm để mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp cần nắm vững, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương nhiệm vụ trong Nghị quyết để có chương trình, kế hoạch hành động trong thực tiễn.

Hội nghị tập trung học tập, quán triệt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Báo cáo công tác xây dựng Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký, kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do đồng chí Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Thành viên Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng truyền đạt.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mai Ngọc Bích một lần nữa nhấn mạnh, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt cần xây dựng những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả thực hiện theo Nghị quyết./.

Phản hồi

Các tin khác