Vĩnh Phúc: Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ảnh minh họa (Nguồn: MP)

Ảnh minh họa (Nguồn: MP)

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, việc quán triệt, triển khai thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng thân thiện và trách nhiệm.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi trách nhiệm công vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Từ đây, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc nhận thức và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tính sáng tạo, năng động và chất lượng tham mưu ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn chưa cao. Tinh thần phục vụ Nhân dân có nội dung còn chưa tốt; việc giải quyết một số thủ tục hành chính chưa đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và công dân.

Ngoài ra, việc thực hiện hoặc phối hợp thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh chưa nghiêm túc về tiến độ, chất lượng đóng góp ý kiến; thiếu sự chủ động trong tham mưu trên lĩnh vực, ngành phụ trách. Việc giải quyết một số tình huống phát sinh trong hoạt động quản lý còn chưa kịp thời.

Do vậy, nhằm khắc phục những tồn tại trên, đồng thời, tăng cường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét và nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, tiếp tục phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương cần đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính. Đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm hạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm.

Đáng chú ý, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công.

Ngoài ra, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, phải kiểm soát được việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tình hình nội bộ của đơn vị.

Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và đưa ra trước công luận những hành vi vi phạm đạo đức công vụ, biểu hiện tiêu cực gây sách nhiễu, phiền hà mà người dân, doanh nghiệp phản ánh về thủ tục hành chính. Đồng thời biểu dương, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác