Bình Thuận: Tích cực, chủ động tham mưu triển khai các nghị quyết của Đảng

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh các định hướng phát triển được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tuyên truyền về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới, tự chủ và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, cần tiếp tục tuyên truyền về các định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững đất nước được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Các thành tựu, đóng góp của khoa học và công nghệ, mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội. Riêng với lĩnh vực các vấn đề xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, phát triển y dược cổ truyền, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.../.

Phản hồi

Các tin khác