Học viện Tài chính chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 . (Ảnh: M.P)

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động từ bên ngoài và một số biến động nội bộ Học viện nhưng Đảng bộ Học viện Tài chính (HVTC) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu và các định hướng lớn đề ra là: “Giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xây dựng năng lực lãnh đạo, uy tín và tinh thần chiến đấu cao; lãnh đạo Học viện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng HVTC thành Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước, uy tín, thương hiệu HVTC lan tỏa ra khu vực và thế giới”.

Để hoàn thành tốt được các mục tiêu định hướng nêu trên, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và phù hợp điều kiện thực tế, Đảng ủy HVTC đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng ủy đơn vị thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ.

Công tác quản lý đảng viên, nắm bắt tư tưởng đảng viên được tăng cường và chặt chẽ. Đảng ủy luôn chăm lo củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy yếu tố đoàn kết, thống nhất trong mỗi chi bộ, làm cho chi bộ thực sự là nền tảng, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Trong công tác xây dựng chi, đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” rất chú trọng giải pháp kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy xây làm chính, qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, luôn thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, gương mẫu trong chấp hành, tận tụy trong công tác…, thực sự là tấm gương lôi cuốn quần chúng làm theo.

Nhờ đó, hiện nay Đảng bộ HVTC hiện có gần 700 đảng viên sinh hoạt tại 29 chi bộ. Phần lớn đảng viên trong Đảng bộ có học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn công tác. Đảng bộ HVTC luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng ở con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt đảng đã cao so với trước, các chi bộ đã chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho đảng viên, đồng thời hạn chế, ngăn ngừa hiện tượng vi phạm Điều lệ Đảng, hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao cảnh giác chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Xác định công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự trong Đảng bộ và Học viện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Đảng, của Chính phủ và Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Nhờ đó, Đảng bộ đã bầu được cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Học viện gồm những đồng chí đủ tài, đức, nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trong tình hình mới.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (đối với cán bộ chính quyền); bổ sung vào cấp ủy (đối với cán bộ đảng) thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả. Vì thế, đơn vị đã xây dựng được đội ngũ lãnh đạo vừa bảo đảm sự kế cận, vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Đảng bộ và Học viện.

Bên cạnh đó, để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ HVTC duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Đảng ủy HVTC cũng chăm lo xây dựng và phát triển các thành tố của Hệ thống chính trị Học viện, làm cho Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh; tăng cường công tác phối hợp hoạt động, gắn kết các thành tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao.

Phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, do tác động từ các điều kiện khách quan và chủ quan, hoạt động của Đảng bộ và HVTC đứng trước các thuận lợi và khó khăn đan xen. Từ tình hình thực tế của Đảng bộ, có tính đến các tác động bên ngoài, Đảng bộ Học viện đã xây dựng các mục tiêu và định hướng phát triển Học viện trong nhiệm kỳ công tác 2020 – 2025.

Trong đó, mục tiêu tổng quát Đảng bộ HVTC đề ra là: “Giữ vững truyền thống “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh“, tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ thành một tập thể luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, mạnh về năng lực lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu cao, lãnh đạo Học viện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; sớm đưa HVTC thành trung tâm đào tạo Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Quản trị - Kinh doanh…hàng đầu ở Việt Nam, có uy tín trong khu vực và quốc tế”.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đảng bộ HVTC xác định các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể ,một là, phấn đấu 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao; trên 95% đảng viên đạt danh hiệu “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” hằng năm, trong đó có không dưới 15% đảng viên “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, không có đảng viên yếu kém. Đảng bộ đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” hằng năm, trên 90% chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 20% số chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, không có chi bộ yếu kém.

Hai là, 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt đầy đủ, nhận thức sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương đó; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi đôi với “Đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ”.

Về công tác phát triển đảng: Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1000 – 1200 quần chúng ưu tú; kết nạp được từ 500 - 550 đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 100% đảng viên mới.

Ba là, về công tác kiểm tra, giám sát: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; 100% các chi bộ được kiểm tra, giám sát hằng năm. 100% các chi bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra, giám sát hằng năm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Bốn là, đoàn kết, thống nhất xây dựng hệ thống chính trị Học viện luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; cán bộ, đảng viên, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiệt huyết với chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm với sự phát triển Học viện.

Phản hồi

Các tin khác