Đảng bộ Bộ Tài chính làm tốt việc học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng

Đảng bộ Bộ Tài chính chú trọng công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt,
triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng (Ảnh: P.V)

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng

Trong quý I/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Đảng khóa XIII; xây dựng Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính về tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong hai ngày 27-28/3/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 6 điểm cầu ở Hà Nội với trên 2.800 cán bộ, đảng viên tham dự với tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng thời ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 05/3/2021 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW...

Đảng ủy Bộ cũng đã tập trung quán triệt Quy định số 234-QĐ/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư, các quy định của Đảng và tài liệu tuyên truyền về tổ chức Tết Tân Sửu 2021; tuyên truyền, phổ biến các tài liệu, các quy định của Đảng; phối hợp với các cơ quan báo chí ngành Tài chính biên tập và phát hành Đặc san “Thông tin công tác Đảng” và tổ chức tin bài thường xuyên cho chuyên mục điện tử "Đảng bộ Bộ Tài chính" tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc...

Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo

Nhằm tiếp tục triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong quý II/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết Đảng.

Theo đó, tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức các Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng uỷ Bộ và các Đảng bộ trực thuộc; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; báo cáo kết quả thực hiện và bài viết thu hoạch thu hoạch cá nhân...

Cùng với đó, tổ chức thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy Bộ và các Đảng bộ trực thuộc; Kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú; bồi dưỡng nhận thức về đảng cho đảng viên mới năm 2021...

Trong công tác thông tin tuyên truyền, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục phối hợp biên tập và phát triển Chuyên mục thông tin điện tử "Đảng bộ Bộ Tài chính" và Đặc san "Thông tin Công tác Đảng" nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm truyền thông của Đảng bộ ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Phản hồi

Các tin khác