"Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Trao quà cho hộ nghèo.

Trao quà cho hộ nghèo.

Qua phong trào thi đua nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian qua; đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh (hộ nghèo và hộ cận nghèo), đến năm 2025 duy trì tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; số lao động có việc làm tăng thêm trên 16.000 lao động/năm; cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo và thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu khác của Chương trình Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu, rộng đến cơ sở, địa bàn dân cư với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua phải khơi dậy và phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác và các nguồn lực trong nhân dân một cách hợp lý. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ của tổ chức, có những việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong nhân dân; trong tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, các giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương.

Các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng lộ trình và đưa ra các giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, tăng hộ khá và hạn chế tái nghèo. Trong tổ chức thực hiện cần gắn với phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.

Các sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố không có đường biên giới tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về đỡ đầu, hỗ trợ các Đồn Biên phòng và các xã biên giới. Ngoài hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên, các đơn vị, địa phương được phân công cần xác định chỉ tiêu cụ thể hỗ trợ cho các Đồn Biên phòng, các xã biên giới xây dựng các công trình nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Các ấp, khu phố, tổ dân cư tự quản, cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; có các hình thức hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Hộ gia đình thi đua chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo hoặc giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Các tổ chức kinh tế, các tổ chức từ thiện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có những việc làm thiết thực hỗ trợ các địa phương, nhất là các địa phương còn khó khăn, địa phương vùng biên giới thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đạt mục tiêu đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác