Lấy ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
TP Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: PV)

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển nhằm hướng tới mục tiêu làm cơ sở lập quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia như quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đồng thời, cũng qua đó định hướng cho việc xây dựng các hợp phần của quy hoạch tổng thể quốc gia, phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Theo đó, các ý kiến sẽ căn cứ dựa trên Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021- 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025; các văn bản, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội có liên quan về cơ cấu lại nền kinh tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các báo cáo của các Bộ, ngành phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ quy hoạch của các ngành, địa phương đã được phê duyệt; các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương còn hiệu lực.

Theo các chuyên gia, xu hướng đô thị hóa, công nghệ thay đổi nhanh, xu hướng thế giới già hóa dân số, kết nối con người, kết nối tài chính, đầu tư sẽ diễn ra nhanh hơn là các nội dung cần được xem xét, nghiên cứu đưa vào trong quy hoạch tổng thể quốc gia này.

Dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến góp để hoàn thiện vào khung định hướng về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển trong quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Được biết, Kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Phó Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng ký ban hành từ năm 2019. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 10/2019, Bộ KH&ĐT chủ trì cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch; Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vào tháng 11-12/2019; Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch vào tháng 12/2019 – 1/2020. Trong suốt 2020, Bộ KH&ĐT đã chủ trì cùng các bộ, ngành và địa phương liên quan lựa chọn tổ chức tư vấn lập Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lựa chọn tổ chức tư vấn lập Hợp phần quy hoạch. Đồng thời, bước đầu hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp việc tích hợp các hợp phần quy hoạch và Quy hoạch tổng thể quốc gia. Trong năm 2021 này, Bộ KH&ĐT tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia để bổ sung, hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, thông qua. Cụ thể, Hội đồng quy hoạch quốc gia sẽ trình Chính phủ thông qua nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia vào tháng 7 – 8/2021; Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua vào tháng 11/2021.

 

Phản hồi

Các tin khác