Hưng Yên tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. (Ảnh: Kiều Giang)

Ngày 20/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Công văn số 36- CV/BTGTU về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và cơ quan báo chí tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 219 - KH/TU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU ngày 24/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo chí tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt trong những ngày diễn ra Đại hội.

Công văn cũng yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị trong việc định hướng, rà soát việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuyên truyền và kỷ luật thông tin của các cơ quan báo chí tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trong thời gian diễn ra Đại hội.

Các cơ quan báo chí như: Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến tập trung thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm bắt đầu từ ngày 20/01/2021 đến hết thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội theo các nội dung nêu trong Kế hoạch số 219 - KH/TU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU; theo chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan chỉ đạo báo chí và Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng…; các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền./.

Phản hồi

Các tin khác