Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Ngày 06/01, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 với mục đích, yêu cầu tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Đồng thời nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII thành các chương trình, đề án, kế hoạch công tác trọng tâm toàn khóa nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội trong từng năm và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể chính trị, xã hội cấp Khối đổi mới việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung cơ bản, đặc biệt là những vấn đề mới trong Nghị quyết, những nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở đảng…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất