Lào Cai: Bảo đảm công tác tuyên truyền góp phần vào thành công Ðại hội XIII của Ðảng

Theo Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Hội. Để bảo đảm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả, công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng đang được các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo, linh hoạt, phù hợp thực tiễn gắn với tổ chức các sự kiện, chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội mừng xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, công tác tuyên truyền Ðại hội XIII của Ðảng cần bám sát tiến độ kế hoạch tổ chức Đại hội XIII của Đảng, chia làm 3 đợt. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, không khí thi đua chào mừng đại hội - ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền các tập thể, cá nhân, những tổ chức đảng, đảng viên điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Thông tin, tuyên truyền sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, trong tỉnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung về tầm vóc, ý nghĩa của đại hội; chủ đề, phương châm của đại hội; trách nhiệm của các đại biểu và các hoạt động của đại hội; các văn kiện trình đại hội; các tham luận, quyết định của đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với đại hội.

Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương trong tỉnh, trong cả nước; kết quả đại hội và Nghị quyết Đại hội; hoạt động quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; phản ánh dư luận tích cực của Nhân dân thế giới về kết quả đại hội. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công Đại hội XIII.

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh lượng bài viết tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, phong trào thi đua yêu nước… trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Công tác tuyên truyền phải bảo đảm được thực hiện thường xuyên, kịp thời, mang tính thống nhất, đúng sự chỉ đạo, đúng nội dung, hình thức, lộ trình trước, trong và sau đại hội; bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ, phấn khởi, hướng về đại hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, không bỏ sót nhiệm vụ. Thường xuyên cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền, khánh tiết.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền và phê phán, phản bác, đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định. Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng cũng như các các ngày lễ lớn trong năm 2021, nhất là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2021). Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng gắn với mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021 của đất nước, của tỉnh.

 

Phản hồi

Các tin khác