Ninh Thuận đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện và các chỉ thị của Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện và các chỉ thị của Tỉnh ủy.

Ngày 30/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và tham gia thảo luận, góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; nghe thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII); quán triệt Chỉ thị 03 và 05 của Tỉnh ủy: Về việc tổ chức tết Nguyên đán năm 2021; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dành cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung: Tình hình, kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở trong nước và trên địa bàn tỉnh; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV…Hội nghị giúp cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, qua đó thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống.

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, Huyện ủy Ninh Phước, Ninh Thuận tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và các văn bản của Trung ương cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên là huyện ủy viên các khóa đã nghỉ hưu, các đảng viên và quần chúng trên địa bàn huyện.

Các đại biểu được quán triệt 05 văn bản của Trung ương gồm: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông. lâm nghiệp; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược và xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Thông qua hội nghị, nhằm quán triệt sâu kỹ những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Các tin khác