Tập thể cấp ủy đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm

Đồng chí Ngô Tiến Dũng Bí thư huyện ủy chỉ đạo hội nghị

Do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách cán bộ, trong nhiệm kỳ đã có 19 đồng chí ủy viên BCH được luân chuyển nội bộ và luân chuyển đến,10 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ, bổ sung 05 đồng chí; đến kết thúc nhiệm kỳ có 38 đồng chí. Thực hiện thẩm quyền theo quy định, nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ huyện Hiệp Hòa đã ban hành hàng chục các Nghị quyết lãnh đạo; các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ đạt nhiều kết quả tích cực.

    Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nhiệm kỳ vừa qua , huyện ủy Hiệp Hòa có các Nghị quyết chuyên đề, với những nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả; về cơ bản các mục tiêu đểu đạt vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển mạnh công nghiệp, TTCN và ngành nghề nông thôn; thức đẩy các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện cùng phát triển. Nông nghiệp, nông thôn nhiều khởi sắc ; kinh tế trang trại mở rộng, năng suất, chất lượng , hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng cao. Bên cạnh đó quan tâm lãnh đạo phát triển văn hóa, xã hội; tạo sự phát triển đồng bộ ở địa phương. Nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội  đứng ở tốp đầu tỉnh Bắc Giang. Có được kết quả trên; trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ huyện ủy Hiệp Hòa đã lập 10 tổ công tác, phân công các đồng chí ủy viên Thường vụ phụ trách giúp cấp ủy theo dõi , trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cơ sở triển khai thực hiện các trọng tâm đề ra. 

   Quán triệt quan điểm Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Huyện ủy Hiệp Hòa đã chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới cách quán triệt Chỉ thị, NQ, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ ở nông thôn và trong các doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, xây dựng khối đai đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mỗi cấp ủy viên gương mẫu học tập và làm theo gương Bác Hồ; thường xuyên tự phê bình và phê bình nghiêm túc theo đúng tinh thần các NQ TW 4, khóa XI, XII; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện được nâng lên.

   Với tính thần tự phê bình, BCH Đảng bộ huyện Hiệp Hòa cũng đã nghiêm túc kiểm điểm về những hạn chế trước đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Như, việc sơ, tổng kết thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết còn chậm, hình thức. Một số trường hợp phân công, bố trí cán bộ chưa phát huy tốt, hiệu quả công tác thấp; phát triển đảng khu vực nông thôn, trong các doanh nghiệp khó khăn. Chưa coi trọng chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao. Ít có giải pháp đột phá để thúc đẩy mạnh hơn phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện. Một số ủy viên BCH chưa chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương giải pháp lãnh đạo lĩnh vực được phân công phụ trách; ngại va chạm, ít tham gia thảo luận các vấn đề chung của Đảng bộ.

   Từ thực tiễn lãnh đạo, BCH Đảng bộ huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ vừa qua cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm quý. Trước hết nghiêm túc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp trên, của đảng bộ đến các tổ chức Đảng, đảng viên trong đảng bộ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng ủy viên cấp ủy. Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đang, chính sách pháp luật nhà nước; vận dụng sang tạo, sát hợp, đúng, trúng với tình hình của địa phương. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo trong toàn khóa và hàng năm. Thực hiện nghiêm quy chế; giảm hội họp nhưng không buông lỏng lãnh đạo; sâu sát cơ sở nhưng không bao biện làm thay. Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ; thống nhất lời nói và hành động; nói đi đôi với làm; gương mẫu, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất