Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu toàn tỉnh tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức ngày 27/4.

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trọng Hiếu

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức. Ảnh: Trọng Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn toàn tỉnh thì các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Có liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các văn kiện Đại hội Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ mình đã xác định, cập nhật các nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, sát với điều kiện thực tế, để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Bí thư Đỗ Trọng Hưng nêu rõ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng truyền đạt, phổ biến, quán triệt những nội dung mới, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, điểm nổi bật của Đại hội XIII là không những đánh giá kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mà còn tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội không chỉ đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025 mà còn quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là tầm nhìn chiến lược của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, có sức tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của cả dân tộc.

Tham dự hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Theo đó, Chương trình hành động nêu rõ mục đích, yêu cầu và đề ra những định hướng giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực; Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế tạo nền tảng để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn cuả khu vực và cả nước về văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ; Quản lý sử dụng hiệu quả đất dai tài nguyện, bảo vệ môi trường chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với quốc phòng - an ninh và đối ngoại, xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vai trò, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của khu vực và cả nước, có 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự. Về đối ngoại mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt dộng đối ngoại nhằm phát huy tối đa nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về xây dựng Đảng, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hằng năm có 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất