Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

(Ảnh minh họa của: M.P)

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng uỷ Cục Tài chính doanh nghiệp đã kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc về công tác đảng, công tác tuyên truyền và công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của đảng ủy cơ sở; rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Đảng về quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra toàn khóa; đồng thời đã chỉ đạo các chi bộ kiện toàn đầy đủ các quy định, quy chế hoạt động.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, rèn luyện đội ngũ đảng viên đã được Ban Chấp hành Đảng uỷ và các chi bộ chú trọng quan tâm thực hiện. Thông qua các hoạt động trong xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp đều được Đảng ủy Bộ Tài chính công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở đánh giá những hạn chế còn tồn tại, với quyết tâm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, năm 2021, Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Theo đó, chú trọng xây dựng Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp, Ban Chấp hành Đảng ủy và lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp, cấp ủy/Bí thư/Phó Bí thư các chi bộ và lãnh đạo các ohòng thực sự là trung tâm đoàn kết, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng uỷ, của các chi bộ, trong đó tập trung thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng và cấp ủy đúng quy định; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, tập trung xem xét có ý kiến chỉ đạo/giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề tồn tại.

Đặc biệt, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tăng cường trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng ủy, của cấp ủy/Bí thư/Phó Bí thư các chi bộ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; nắm tình hình và có biện pháp giải quyết đúng đắn, hiệu quả vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, đề cao vai trò của Ban Chấp hành Đảng uỷ, của cấp ủy/Bí thư/Phó Bí thư các chi bộ gắn với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề trong công tác triển khai, đổi mới các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp gắn với công tác tổng hợp, báo cáo, giám sát, kiểm tra.

Cùng với đó, xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên trong đảng bộ là đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cơ sở xây dựng Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp trong sạch vững mạnh.

Đáng chú ý, thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo về chất lượng, gắn công tác phát triển đảng với công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường phối hợp giữa đảng ủy và chính quyền với các tổ chức đoàn thể để bồi dưỡng những quần chúng tích cực, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, kết nạp 9-10 đảng viên mới.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và công tác đảng; nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của từng đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt đảng hai chiều, giữ mối liên hệ giữa cấp ủy Đảng nơi cư trú; thực hiện kê khai và công khai tài sản theo quy định.

Ngoài ra, công khai việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; nêu cao trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành phân công của Đảng. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, trong đó: Trưởng phòng từ 5–7 năm; Phó trưởng phòng từ 3–5 năm; các chuyên viên sẽ được luân chuyển công việc trong phạm vi của phòng hoặc luân chuyển, điều động giữa các phòng thuộc Cục Tài chính Doanh nghiệp trong thời gian từ 3–5 năm.  

 

Phản hồi

Các tin khác