Đổi mới công tác dân vận tại Tổng cục Hải quan

Ảnh minh họa. (Ảnh : M.P)

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với lnh đạo đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì sự phát triển bền vững.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan xác định làm tốt công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể sẽ giúp toàn ngành đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; góp phần huy động và tăng cường sức mạnh của tập thể, từ đó, tạo thành sức mạnh tổng thể thúc đẩy sự phát triển.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò của nhân dân, của các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 448-KH/ĐU của Đảng ủy về thực hiện công tác dân vận chính quyền, gắn với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương - liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng Chính phủ, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, làm mất uy tín với nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐTW ngày 19/2/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 23/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo – 2020” theo công văn 1411 ngày 18/3/2020 của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cũng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối triển khai Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công văn số 1590 ngày 09/7/2020 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 gắn với việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”.

Trong công tác lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn Tổng cục kịp thời chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn trong toàn ngành thông qua các dịp lễ, tết…; đặc biệt là sửa đổi, thay thế Quyết định số 12/QĐ-CĐ ngày 01/6/2015 của Công đoàn Tổng cục về một số mức chi của Công đoàn bằng Quy chế tài chính của Công đoàn Tổng cục Hải quan (Quyết định số 07/QĐ-CĐ ngày 24/3/2020), trong đó chủ động phân cấp tài chính cho các Công đoàn ở xa Tổng cục tạo sự chủ động cho các Công đoàn, nâng mức chi cao hơn mức chi, hướng dẫn các Công đoàn lập dự toán thu, chi tài chính, nộp kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo quy định.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục tiếp tục hưởng ứng các phong trào hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và của tuổi trẻ, tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên đã nêu cao vai trò trách nhiệm chia sẻ thông tin về diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Được sự nhất trí của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan đã phát động chương trình “Thanh niên Hải quan Việt Nam chung tay đây là dịch COVID-19”. Theo đó, chương trình đã nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên thanh niên của 26 Cục Hải quan trên toàn quốc và đoàn viên thanh niên khối cơ quan Tổng cục với tổng số tiền quyên góp được là 260 triệu đồng và tổ chức trao tặng cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, trong công tác phát triển đảng, trong năm 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức kết nạp Đảng cho 38 quần chúng và chuyển Đảng chính thức cho 61 đảng viên dự bị; ra quyết định trưởng thành Đoàn cho 40 đoàn viên đã qua tuổi Đoàn và có nguyện vọng được trưởng thành…

Tựu chung, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được tăng cường đã phát huy các kết quả tích cực, đã giúp các đoàn viên, người lao động Tổng cục Hải quan hăng say, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào thành công chung của Tổng cục trong giai đoạn vừa qua.

Đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

Với những thành công trên, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan xác định, trong năm 2021, để tăng cường, đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, đảng viên về công tác dân vận trong hình mới.

Đồng thời, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận; các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện “Năm Dân vận khéo”; tăng cường kiểm tra và xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy và lãnh đạo các cấp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở đơn vị.

Đảng ủy cơ quan tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ quan động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của ngành, của đất nước; theo dõi, hướng dẫn các Chi đoàn, Liên chi đoàn xây dựng nội dung hoạt động và triển khai thực hiện; triển khai một số hoạt động trọng tâm gắn với đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong đoàn viên thanh niên…

Phản hồi

Các tin khác