Vũ Quang (Hà Tĩnh) hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội

200 cán bộ cấp huyện Vũ Quang tham gia học tập,quán triệt Nghị quyết Đại hội thông qua
Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức. (Ảnh: Xuân Hoàn)

 Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 27/3 – 20/4, Huyện Vũ Quang đã triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Theo đó, đối với cấp huyện, 200 cán bộ cốt cán đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội thông qua Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức trong hai ngày 27 và 28/3. Đối với cấp cơ sở, 27 Đảng  bộ, Chi bộ trực thuộc đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho hơn 2.400 đảng viên.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt được tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đó là: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Theo đó, mỗi đảng bộ, chi bộ sẽ dành thời gian 1 ngày để chuyển tải các chuyên đề lớn đến các đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt, các đảng viên cùng nhau trao đổi, phân tích làm rõ những thuận lợi và đề xuất một số giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Vũ Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sau gần 1 tháng triển khai, gần 3000 đảng viên toàn huyện Vũ Quang đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII. (Ảnh: Xuân Hoàn)

Công tác tổ chức học tập, quán triệt tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Vũ Quang được triển khai nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng. Sau học tập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch Nghị quyết. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn Vũ Quang nắm vững những nội dung trọng tâm, điểm mới trong các văn kiện Đại hội, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trọng tâm là các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất