Yên Thủy đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế địa phương

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã đã được nâng cao chất lượng (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Trong những năm qua, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện Yên Thủy đã chỉ đạo sát sao việc rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện, cấp xã. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã, qua đó thay đổi phương thức giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Hồ sơ tiếp nhận giải quyết cơ bản đảm bảo thời gian quy định, được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao về kết quả thực hiện.

Cùng với đó, huyện Yên Thủy chú trọng cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước. Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Liên Huy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Thủy cho biết: Để triển khai có hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, huyện Yên Thủy đã hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng xong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 13/13 phòng chuyên môn, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo UBND huyện và các ủy viên UBND. Thực hiện nhập xã Lạc Hưng vào xã Bảo Hiệu, nhập xã Yên Lạc vào thị trấn Hàng Trạm; nhập, đặt tên, đổi tên xóm, khu phố, từ 158 xóm, khu phố giảm còn 115 xóm, khu phố.

Hàng năm, huyện Yên Thủy còn chú trọng xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức dựa trên nhu cầu thực tế tại địa phương và thực trạng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Nhờ đó, nội dung các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đều đáp ứng được yêu cầu trang bị thêm kiến thức về lĩnh vực then chốt như: Cải cách hành chính, giáo dục, nông thôn mới (NTM), tài chính ngân sách... Chất lượng đội ngũ các cấp được nâng lên; tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, sau đại học ngày càng cao, đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Đến nay, 100% cán bộ cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn, nhiều cán bộ vượt chuẩn; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 86,46% vượt chuẩn.

Nền hành chính được hiện đại hoá với việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị nối mạng internet phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; áp dụng các phần mềm trong thực hiện công việc như: Phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với cấp xã, cấp huyện... Từ đó giúp cho việc xử lý văn bản, chuyển văn bản nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian, tiết kiệm văn phòng phẩm… Trách nhiệm, quy trình giải quyết hồ sơ công việc được quy định chặt chẽ, rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân ở từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường ban hành, phát hành văn bản điện tử, trao đổi, xử lý tài liệu điện tử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án "Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã". Triển khai xây dựng đề án chính quyền điện tử huyện giai đoạn 2020 - 2025.

Đánh giá về những kết quả của công tác cải cách hành chính của huyện Yên Thủy trong những năm qua, ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy khẳng định: Việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần đưa kinh tế của huyện có những chuyển biến tích cực. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 8,38%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 65,15 tỷ đồng; văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời sống Nhân dân ổn định; từng bước huy động được các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM, với 5/10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9 khu dân cư kiểu mẫu, 42 vườn mẫu đã cải thiện đáng kể bộ mặt nông thôn; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất