Xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát thực tiễn

* Tại huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), để thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đảng các cấp, ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng… nhằm giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà cho 5 năm tiếp theo.

Huyện ủy Trà Bồng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp  phù hợp và sát với thực tiễn. Trong đó, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của cả hệ thống chính trị trong những năm tới là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc... 

Để nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, từng đồng chí Huyện ủy viên đã trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, huyện Trà Bồng cũng chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển…

 
Sản xuất quế tại Trà Bồng, Quảng Ngãi. (Ảnh:baoquangngai.vn)

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện Trà Bồng đang tập trung các nguồn lực cho phát triển, nhất là kinh tế nông, lâm nghiệp. Huyện tiếp tục triển khai Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Đồng thời, phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", gắn với lợi thế của từng vùng để dần hình thành các vùng chuyên canh. Tăng cường xúc tiến thương mại và xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế như quế, heo bản địa, gà kiến Trà Bồng... vào các trung tâm thương mại, siêu thị trong và ngoài tỉnh... Ngoài ra, huyện Trà Bồng chú trọng hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, áp dụng khoa học kỹ thuật và gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục phát triển cây chè hiện có hơn 100ha. Huyện cũng phối hợp với các doanh nghiệp khảo sát triển khai dự án trồng và phát triển cây chè theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ; bảo tồn, phát triển vùng chuyên canh quế; phát triển các cây dược liệu như trà hoa vàng, gừng gió, sâm bảy lá...

* Đại hội Đảng bộ Huyện Yên Định (Thanh Hóa) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sửn xuất và đời sống; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Huyện đề ra mục tiêu vào năm 2025 trở thành huyện trong tốp dẫn đầu của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

 Đại hội Đảng bộ Huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị và nhân dân huyện Yên Định đã nhanh chóng bắt tay đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Từ huyện đến cơ sở, các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được tích cực thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung hoàn chỉnh, ban hành hệ thống văn kiện, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch quán triệt nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. MTTQ và các đoàn thể chính trị cũng đã tổ chức tuyên truyền nghị quyết đến hội viên, đoàn viên, nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Định đang tích cực và tập trung đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Đây sẽ là tiền đề để toàn Đảng bộ huyện sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã cho thấy sự chủ động, quyết tâm khi sớm xây dựng, triển khai các nghị quyết gắn với từng mục tiêu, giai đoạn cụ thể như: Nghị quyết về “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phát triển của huyện trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; xây dựng huyện Hồng Dân trở thành trung tâm sản xuất lúa, xuất khẩu gạo của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”… Nhiều giải pháp đã được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết này như: tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình độ, năng lực; chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong khâu đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm, đặc biệt lấy hiệu quả công việc làm thước đo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; giữ vững ổn định hai vùng sản xuất (vùng ngọt và vùng chuyển đổi); chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các sản phẩm đặc trưng từng xã, phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm chủ lực…Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Mô hình tuyến đường kiểu mẫu ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh:hongdan.baclieu.gov.vn)

Với phương châm “Nghị quyết đến đâu, triển khai ngay đến đó”, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực và các chi, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. UBND huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung, lộ trình, thời gian, trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trước mắt, huyện Hồng Dân đang tăng tốc nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu năm 2021. Theo đó, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội được cụ thể từ 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm - lúa; phát triển du lịch và phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. 

Đặc biệt, huyện đang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từ hạ tầng giao thông, thủy lợi đến hạ tầng đô thị nhằm tạo động lực để huyện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác