Cục Thuế Yên Bái quyết tâm cao thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo báo cáo của Đảng ủy Cục Thuế Yên Bái, trong quý I/2021, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn Cục tổ chức triển khai toàn diện thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công chức. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, quản lý ngân sách được giao.

Nội bộ từ tổ chức Đảng cơ quan đơn vị các tổ chức đoàn thể từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế có sự đoàn kết nhất trí cao, đã chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức Đảng cơ quan đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì mọi hoạt động và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Mỗi cán bộ Đảng viên và công chức đều hiểu và nắm bắt kịp thời các chủ trương nghị quyết của Đảng và nâng cao nhận thức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn, tổ chức chỉ đạo triển khai đầy đủ đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế của Ngành thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.

Kết quả thu ngân sách nội địa quý I/2021 của Cục đạt 691,8 tỷ đồng, bằng 30% dự toán năm Trung ương giao, bằng 19% dự toán năm HĐND Tỉnh giao và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu cân đối đạt 463,4 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 221,5 tỷ đồng, thu từ xổ số 6,9 tỷ đồng.

Đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh sự quyết liệt trong lãnh đạo, Đảng bộ Cục Thuế đã chủ động đánh giá những khó khăn, thách thức phát sinh ngay từ đầu năm, xây dựng chương trình nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Ngành theo từng tháng, quý theo đúng chỉ đạo của Tỉnh, xây dựng kịch bản triển khai dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Bên cạnh đó, quán triệt đầy đủ, thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Đồng thời, triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Chỉ đạo các đơn vị trong Cục tăng cường các biện pháp quản lý tổ chức thực hiện đúng chức năng quy định của Luật Quản lý thuế và có các giải pháp cụ thể triển khai nhiệm vụ công tác thuế, tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ cơ quan Cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tình hình hoạt động các chi bộ trực thuộc và các phòng các Chi cục Thuế các tổ chức đoàn thể được duy trì ổn định.

Đảng bộ Cục Thuế đã xây dựng chương trình công tác năm 2021 của Ban thường vụ Ban chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định theo chương trình đã đề ra. Đồng thời, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát của ban chấp hành Đảng bộ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra giám sát năm 2021, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021 để tổ chức thực hiện.

Công tác phòng chống tham nhũng đã được chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức học tập quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, minh bạch trong các hoạt động như mua sắm tài sản, thu, chi ngân sách, quy hoạch, bổ nhiệm công chức, đánh giá phân loại thi đua, khen thưởng và thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập của cá nhân.

Trong những tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Cục đã sát sao chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05/CT-TW; đồng thời, xây dựng ban hành kế hoạch khắc phục những khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; xác định các nhiệm vụ cần triển khai khắc phục trong năm 2021. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quý I/2021, Đảng ủy Cục Thuế Yên Bái cũng đưa ra phương hướng, giải pháp trong quý II/2021 và những tháng tiếp theo. Theo đó, Cục Thuế tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, các Chi bộ, các cấp ủy Đảng quan tâm đến việc tổ chức phổ biến các văn bản chính sách của Đảng, đặc biệt là các văn bản về trách nhiệm nêu gương, các văn bản về công tác tổ chức cán bộ cần phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời các Chi bộ, các cấp ủy Đảng hoàn thành việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất cao để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy Cục yêu cầu các đơn vị cần phân tích dự báo thật kỹ và chính xác các nguồn thu, các dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, cần xây dựng kịch bản thu và tổ chức triển khai kịch bản đã được xây dựng trên cơ sở quan tâm đến việc giảm miễn, giảm, tiền thuê đất và tiền thuế của Chính phủ. Các đơn vị tiếp tục tham mưu với địa phương để tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; xử lý kịp thời các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.../.

Phản hồi

Các tin khác