Trạm Tấu (Yên Bái): Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Báo Yên Bái)

Trong những năm qua, để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã chủ động xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện. Trong đó, tập trung xây dựng, ban hành kịp thời kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05; các kế hoạch chuyên đề về thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05; kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình điển hình, điển hình tiên tiến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các đơn vị liên quan để giúp đỡ các tập thể và cá nhân thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo thường xuyên được kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự; kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cụ thể hóa, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm của cấp ủy; Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2016 - 2021...

Việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng và có nhiều đổi mới. Đối với cấp huyện, tham gia học tập chuyên đề hàng năm bằng hình thức trực tuyến do Trung ương và Tỉnh ủy tổ chức; cấp cơ sở, tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên học tập, thảo luận chuyên đề.

Kết quả, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, trên 98% cán bộ, đảng viên, hội viên đã được học tập, quán triệt về nội dung của Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức. Đa số cán bộ, công chức cơ bản thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, lối sống, các quy định của Đảng và Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đánh giá về kết quả của việc thực hiện Chỉ thị 05 của địa phương, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Thào cho biết: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trong huyện Trạm Tấu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện, nhất là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. Đồng thời, đây cũng đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện Trạm Tấu đề ra...

Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu trao đổi với cán bộ huyện về việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 (Ảnh: Báo Yên Bái)

Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), huyện Trạm Tấu luôn chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện.  Nhiều mô hình tập thể và cá nhân đã triển khai thực hiện có hiệu quả như: mô hình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Lừu 2, xã Hát Lừu; mô hình Chi hội phụ nữ thôn Tà Xùa, Chi hội Nông dân thôn Cu Vai, xã Xà Hồ; mô hình phát triển kinh tế như hộ gia đình ông Hoàng Đình Văn, ông Lò Văn Păn, xã Hát Lừu, ông Vàng A Rùa, thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu, ông Mùa A Dơ, xã Xà Hồ…

Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Trạm Tấu trong giai đoạn vừa qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất