Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bài bản, khoa học

Sáng ngày 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị

Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ảnh: XH) 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 mục lớn tương ứng với 15 vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát, như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Tầm nhìn và định hướng phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững....

Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 10/4/2020 hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban cũng ban hành Kế hoạch số 441-KH/BTGTW, ngày 23/10/2020 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các Văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.


Đồng chí Lê Mạnh Hùng

Đồng chí Lê Mạnh Hùng định hướng công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: XH)

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan báo chí khi tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung chính:

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Quan điểm chỉ đạo; Mục tiêu phát triển tổng quát; Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Tập trung thông tin, tuyên truyền về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng...

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về những nhận định, đánh giá liên quan bối cảnh trước và sau Đại hội XI (2011); kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới; những mục tiêu, chỉ tiêu, đột phá chiến lược được đề cập…

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân…; những nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam...

Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 - 2025; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

Đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về những ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII...

Về thi hành Điều lệ Đảng, báo chí tuyên truyền về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần xây dựng các tuyến tin bài trước, trong và sau Đại hội một cách bài bản, khoa học, đúng với tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của báo, đảm bảo đúng định hướng...; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…/.

Phản hồi

Các tin khác