Đồng chí Phan Diễn

 

Họ và tên: Phan Diễn

Ngày sinh: 11 - 10 - 1937

Quê quán: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX

Thường trực Ban Bí thư khóa IX.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trưởng thành trong hoạt động thanh thiếu niên; được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam.

1962: Cán bộ hành chính trong bộ máy chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm Trợ lý cho Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh.

1988: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

1991: Tại Đại hội Đảng toàn quốc được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII.

1996: Tại Đại hội Đảng toàn quốc được tái cử Ủy viên Trung ương khóa VIII, được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

12/1997: Được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, được phân công làm Trưởng ban Kinh tế trung ương.

2000: Được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

2001: Tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, được bầu vào Bộ Chính trị.

1/2002: Được bổ sung vào Ban Bí thư, phân công làm Thường trực Ban Bí thư

2006: Nghỉ chế độ.Phản hồi

Các tin khác